Pharmamarketeer

Medicatieveiligheid in Monitor Voorschrijven

De rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) is uitgebreid met het thema medicatieveiligheid. Apothekers kunnen nagaan in hoeverre geneesmiddelen worden voorgeschreven die in combinatie risico’s met zich meebrengen en welke patiënten dit betreft.

Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.Met behulp van vier indicatoren kunnen apothekers bekijken in hoeverre huisartsen combinaties van geneesmiddelen voorschrijven waarbij een duidelijk risico bestaat voor de medicatieveiligheid. Twee indicatoren gaan over het gelijktijdig gebruik van meerdere antitrombotica ( triple- en duale therapie), één indicator betreft het gebruik van NSAID’s bij nier- of hartfalen, en de laatste indicator richt zich op het gebruik van valrisicoverhogende medicatie bij ouderen. ReferentiescoresUit de hoge landelijke referentiescores op de vier indicatoren blijkt dat artsen en apothekers overwegend handelen conform de richtlijnen.

De helft van alle apotheken behaalde op de indicatoren vermijden triple-therapie en vermijden langdurige duale therapie met antitrombotica in 2021 een score van respectievelijk 99,9% en 92,0%. Ook op de indicator vermijden van NSAID’s bij risico op nier- of hartfalen had de helft van de apotheken een score van bijna 90%. Op de indicator beperkt gebruik valrisicoverhogende medicatie lijkt er ruimte voor verbetering te zijn.In 2021 verstrekten openbare apotheken aan ruim 700.000 personen van 80 jaar of ouder een receptgeneesmiddel op voorschrift van de huisarts. Van hen gebruikte 76% medicatie uit maximaal één valrisicoverhogende geneesmiddelgroep. 170.000 personen (24%) gebruikten middelen uit twee of meer valrisicoverhogende groepen. Hierbij gaat het om geneesmiddelgroepen als benzodiazepines, antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen, opioïden en antipsychotica. 16% gebruikte medicatie uit twee groepen, 6% uit drie groepen en 2% had middelen uit vier of meer groepen.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)