Pharmamarketeer
Beslisnota bij Kamerbrief over analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

Beslisnota over early access programma’s voor geneesmiddelen in Europese landen

Van alle 27 EU-lidstaten (en de vier landen in de Europese Vrijhandelsassociatie) kennen alleen Duitsland en Frankijk een vergoedingsvorm voor geneesmiddelen in
de fase tussen marktoelating en definitieve vergoedingsbeslissing. In de brief licht u de bekende systemen toe en geeft u aan dat in Nederland al veel werk wordt
verricht om snelle toegang mogelijk te maken. U blijft de medeverantwoordelijkheid van fabrikanten en andere betrokken partijen daarbij
centraal stellen. Het instellen van een extra regeling voor vroege toegang verschuift de risico’s van de fabrikant naar de overheid en ondermijnt daarmee de
onderhandelingspositie. Dit leidt onder meer tot hogere zorguitgaven. Met een slechtere onderhandelingspositie als reëel risico is het onaanvaardbaar om ook in
Nederland tijdens de onderhandelingen een geneesmiddel te vergoeden.

Draagvlak

In de afgelopen periode hebben onder meer het oud lid Den Haan en de PVV- fractie duidelijke steun uitgesproken voor het volgen van de voorbeelden van Frankrijk en Duitsland in het vergoeden van vroege toegang tot geneesmiddelen. Daarnaast zijn er diverse andere partijen die zich kritisch hebben getoond over de
doorlooptijden van de sluisprocedure. De belangrijkste focus lijkt daarmee dus te liggen op het terugdringen van de tijd tussen de vergoedingsaanvraag door de
fabrikant en het nemen van het definitief vergoedingsbesluit, en niet de sluis als beheersinstrument als zodanig. Naar verwachting zal er dus ook steun zijn voor
het scala aan maatregelen die dit moeten bewerkstelligen en niet zo zeer voor de introductie van een systeem voor vergoeding van vroege toegang.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)